Dat ehemalige E–Werk Harmstort / Ramelsloh

Dat ehemalige  E–Werk Harmstort / Ramelsloh

An 3. November 1910  wür in Ramßel een GmbH gründ. Zweck wör de „Erbauung eines Elektrizitätswerkes an de Seeve“. Mit een Stammkapitol vun 60 000 M.      37 Gesellschafter ut Ramßel un 13 ut Harmsdörp. Dat Wark schüll an de Stää baut warn, wo 1848 eine Schlüüs för de „Berieselungsgenossenschaft“ entstohn wär. De GmbH hett denn de Staurechte öbernommen un nu künn dat los gahn. Een Herforder und een Fa. ut Wulfsen hebbt jümmer Angebote afgeben. De 20 000 M billigere „Herforder“ hebbt denn dan Tauschlaag kreegen. 1911 an 1. Februar is dat Projekt mit 75 000 M begunnen worn. Dan’n Water- un Gebäudebau hett de Fa. Willem Eddelbüttel kreegen. De drei Dynamos hebbt de Herforder Fa. Bokelmann & Kuhlow liebert. De Batterie un Turbine för dat Seevewater käm vun een Fa. ut Köln.

De max. Leistung vun de Turbine bedräg bi grötsten Waterfluss  5440 Liter/Min , 76 PS Leistung, normal wär ober 50 PS. De Stauhöcht wär üm un bi 1.40 m, je na dan Waterstand vun de Seev‘.

An 17. Nov. 1911 wär dat denn sowiet: Dat Seeve -Wark wör siene Bestimmung öbergeben. Toerst wärn man bloots 50 Gesellschafter anschloten, in Harmsdörp sün man nur 20 Hüüs an’t Netz gahn. De Harmsdörp un Ramßel hebbt dat E-Wark dör de Waterkraft hat, un sünd ok prieslich beter dorvun kommen. So hett 1 KW  Licht 0,60 M köst un annerwegens hett dat 1 M köst. De Elekromeister Friedrich Gößling is mit de Herforder Fa. na Ramßel komm‘. He wär de technische Leiter dor. De Inliegerwohnung hett Peter Buhr belegt, he wär de Marschinist vun dat Wark bet 1944.

An En’d vun 1918 hebbt de Ramßler und Harmsdörper schon elektr. Stratenlicht kreegen. Harmsdörp sogar mit 12 „Brennstegen“. Helmsdörp un Ohlendörp würn 1919 ok an dat E-Wark anschloten. Bilütten künn de Turbine nich genauch Leitung bringen und man hett den’n mit Diesel nah’holben un een Generator hett dat den’n schafft.

Mit dan Beginn vun dan 2. Weltkrieg wär denn ok Diesel knapp. So müss an dat Öberlandwark Nord verköfft warn. Nu güng dat mit Öberlandstrom wieger. Transformatoren för  de Dörper würn baut. Dat Waterkraftwark läub noch nebenbi. Hett ober so in de letzten Kriegsjohrn un de eerste Johrn na dan Krieg tämlich groote Schwankungen in de Stromversorgung geben. Wenn man Dreschen oder Holt saagen wull, so müss dat mit dan Ortsvörsteher afstimmtwarn, oder de Treker müss för dan Antriev sorgen. In düsse Tied müssen de Froonslüüd eerts na 22 Uhr na de Dauerwell, den eerst den‘n gäv dat beständiger Strom. Up de Du’er wär düsse Taustand unerdräglich un so hett man na de Währungsreform in Harmsdörp un Ramßel de olen Anlagen dör modernen Drehstrom vun 220-380 Voltanlagen ersett. Dat E-Wark an un öber de Seev wör den ok stilleggt und an versch. privote Besitter verköfft.  (Kunstofffiguren, Restaurant, Bootsverleih usw.)

Hüttodaags is dor nur noch „Harmonie“, de fördert meist de eegen Energie !    ( … ward seggt !)

Düssen Bericht vun Herbert Hastedt ut Harmsdörp, hett Ingo Pape öbersett in‘t Plattdüütsche.  9.2023