Wi sünd ok mol jung wesen !

Wi sünd ok mol jung wesen !

In’t letzte Johr 2022 heff ik öber de veelen Festen in uns Dörper schreben. Nu wo de Corona-Tied vörbi is hebbt wi 2022 schon wär Schützenfest fiert. Mitten in un Dörp wör een Telt upstellt un dat Fest schüll losgahn. Dat Telt kann so an de 250 Lüüt ünnerbringen. De Vörstand hett ok mitdeilt, dat de Priesen för Getränke, Eten un dat Telt bös hoch gahn sünd. Dat is beduerlich, jedoch nich to ännern.

Noch vör 40 Johrn hett man dat nich kennt, up twei bet drei Säle künn‘ wi uns uttoben. De Bälle würn goot besöcht und sorgen jümmers för veel Spooß.

Wi hett dat daumals utseihn in de 60er-90er Johrn?

Mol öber nadacht, dat so bet in de 90er Johrn, dor sünd de jungen Deerns, de to’n eersten mol up dat Fest dröffen. Fein rutputzt un in Begleitung vun de Öllern, so güng dat los. De Froonslüüt hebbt jümmer neege Kledasch extra för dat Fest besorgt und präsentiert. Daumals seeten noch Kassierers an Ingang. Ein Person hett een Disch freiholn und pünktlich Klock acht güng dat den’n ok los. Vörbi an Beerstand un Wuustbaud rin in dan Saal. Schnell käm de Kellner und de Disch wör versorgt. De Gäst vun de annern Dörper kreegen ehr Disch taugewiest und nu künn de Spoß losgahn. Na de Begrüßung hett de Musik to dan Ehrendanz upropen und ok de Gästprominenz. Na drei Dänz güng dat wär an dan Platz trüch, nu müss denn eestmol een lütten drunken warn. De nich danzt hebbt müssen för vulle Glöös un Nahschuup sorgen. Na een Klönschnack, denn is een annere Froo to’n danzen upfordert worn. De Plichtdanz mit de eegen Froo wär längst erledigt. Bet de Disch afdanzt wär, du’er dat ok seine Tied. De Musikers hebbt jümmers upropen: „Zur Theke, oder in de Sektbor weggetreten“! Nu wär de Fie’erei schon ingang. Schnell hebbt sik ok de eersten Klönrunnen bi de Kerdels und ok bi de Froons funnen. De Schwund up de Danzfläch wör sofort vun de Musik registriert; denn so hebbt se upfordert sik för een Marschwalzer intofinnen.

Dat hett ümmer holpen, de Partners wörn in eene Tour wesselt, wenn de Musik uphörn dä to speelen. Schnell wör sik een „Annere“ gräpen. Bi dat getobeis een ollich warm worn, un man müss an de frische Luft. Nu gäw dat een Wust oder een Getränk an de Baud up dan Festplatz. Käm man denn wär an dan Disch is all de nächste Runnen up dan’n Disch. Up de Sammelreken hett de Keller ümmer mehr Striche mookt. Wi harn jümmers veel to kieken vun Disch ut. Na de jungen Poore bi een fien‘n „Rock’n Roll“ oder ok bi de „Smusedänz“ wär dat mannichmol ganz intressant. So vergüng de Tied be Middernacht tämlich scnell. Käm den’n een Damenwahl sünd de Kerdels vun Tresen wegreten worn !  De Musikers hebbt jede Tied in Griff hat. Na Klock ein güng de een oder anner schon mol na Huus hin, dasshalb wör nun affrekend, natürlich noch een letzte Run’n dortau. Nu keem de Tied, dat för dat Nachtvesper sorgt warn müss. Irgendwo mutt dat ja noch een poor Spiegeleier geben, sonst künn man jo nich inschlopen ! De Kellners hebbt nu bilütten de Dische afkassiert un ok afrüümt. Meist käm den’n jo noch dat Feldquatier. Hierbi wör kräftig sungen un en vun de Musikers stünn twüschen dan Kreis vun de kaputten Poore, de sik in de Arms nommen hebbt. Unkel Fritz käm denn ok noch mit een Köm, wenn dat Geschäft goot wär. Nu is  allgem. Upbruch wesen und man güng na Huus oder eben to’n Nachtvesper. Einigen müssen nu ja ok bald na’n Melken hin und hebbt sik na Huus hinmakt. De Heimweg wör noch nutzt för een beten Gesang, dormit ok all Lüüt mit-kreegen, wann denn Schluß wär.

So hett de Festball up uns Schützenfest utseehn, deilwies wär noch Sönnab, Söndag un Mondag Danz. Sogor up 2 Säle an Sönnabend na 1962.

….un wi sütt dat hüüt ut !?!

Schützenfest in Ramßel, in de letzten Johrn.

Hütt ober is 2022, de Festplatz mitten in uns Dörp is ideal ok för de Dörpslüüt de nich in Verein sünd. Se bruukt nich mehr na de Seev‘ rünner.  De Intritt is frei för alle Gäst, in dat Zelt künn öcht 250 Lüüt Platz finnen. Ein langen Tresen un ollich Bedeinstete dor achter. Kummt man nu up dan Festplatz, sünd tämlich veel Minschen und Schützen un de Gäst vun de befründeten Vereine antodreepen. Nu ward an dan Getränkewagen eesrtmol een Beer drunken. Nu ward Klönt un man geiht so gegen Klock Acht und sett sik mit Frünn an een langen Disch. De Königsdisch is noch nich besett und de utwärtigen Schützen söken na ein Disch, freie Utwahlis genauch; denn de Lüüt staht jo all’tohop vör dat Festtelt.   Mit’eins gaht de Krach los de DJ stellt de Register vun Position 1 na 5 ( tein gift dat). Dortau ward noch mol de Luutspreekers in Richtung bröcht. Denn‘noch ward ollich Strahlers anstellt in alle Farben, düsse mööt ok noch instellt warn, nch na dat Telddach tau, ne grad man so öber de Köpp vun de Lütt weg. Nu kummt de eerste Offizielle un rööpt to’n Ehrendanz up. Een groden Kreis hett sik ün dat Königsgespann bil’d. De Königsgespanne vun de annern Vereine kummt dortau und noch een Fox achteran. Klatschen vörbi, und de Tokiekers sünd nu mit Danzen an de Reeg. Musikregler steiht nu all up „söben“, et ward schon een beeten luter. De Poore seukt sik een Disch, Platz is jo noch. Wi tööft in de Twüschetied up dan Kellner, de kummt nich, weil dat keenen geven deiht. Sie können alles am Tresen holen, söben Beer, twee Alster 2 Buddel Water und gliecks betohlen.  All’ns na dan Platz schleppt. Na, denn Prost. „Könnt wi een Zettel för dan Disch hebben?“  Nee, nur Bares für Gedränke ! Also ruut na dan Beerwogen, up dan Schreck eerst mol eene Bratwust, für de Froon‘s „Pommes“.  Klock 21, dat Telt is mäßig besett. Noch keen Musikstück to’n danzen dorbi. Dorför aber de Regler up  „8“ . Twüschen de Musikstücken givt dat keen Pause, Dat Theoder mit de Musik geiht in eens dör bet Klock „3“. De Öllern an unsen Disch hebbt de Hör-geräte utschalt und in dan Joppen stekt. Gespräche sünd nicht mehr möglich, dorför geiht man na buten! So eenfach is dat !

De Abend nimmt sien Loop ut eerst so gegen Klock “Ölben, halv twölf“ kommt de jungen Lüüt rin, weil de Moors kolt worn is. De wüllt nu rümtoben!  Nu is dat de groode Uptritt vun dan DJ, de sofort dan Regler up  „9“  stellt und nu geiht de „Luci“ af !!

Dat Telt ward nu miteen‘s tämlich vull, und de Krach („10“) geiht nu för dan Rest ohne Pause bet Klock drei wieder !

De oolen Schützen gaht nu up dan Platz, is jo nu veel Platz, eet een Bratwust oder een Fischbrötchen. Denn so bilütten gaht dat langsam na Huus hin. Nur de Ohrn sünd strapaziert, nich de Bein vun Danzen.  Beten Musik  för de öllern  Lüüt hebbt se ja nich to hörn kreegen !!

De DJ har man sien Papa bet Klock Ölben mitbringen schölt, de harr dat beter hinkreegen, so dücht mi !!

So sütt een Schützenfests hütt eben ut. Wi mööt un woll doran gewöhnen. Man mutt schon seggen vör 40 Johrn hett dat de öllere Generation wi se hütt is, nich geben, de hett sik eist etwickelt mit de Johr. Se sünd veel aktiver un graller bleven. De Kreuzfohrten wie „Aida“ un Co., de hebbt düsse Generation utnutzt und verdeint sik „dumm un dösig“ !!

Dorbi sind de biligsten Mitglieder de öber 60jährigen, un dat sünd mind.     40 % vun uns Schützen.  Se betohlt jümmern Biedrag und wüllt dorför nur wenig Spooß und een beten danzen !          Ist dat nu toveel verlangt ???   

Dat wär tämlich eenfach hintokriegen,   wenn man dat den will  !!

 

“ Nich de Johr’n in uns Leben tält ;

                            Sondern dat Leben in uns Johr’n,    dat tält  “ !!

 

Dieser Beitrag wurde unter 14 - Plattdeutsche Geschichten veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.